راه حل مشکلات دهاقین

سرخی مزارع گندم

منظورشما ازاین تصویر این است که درمزارع گندم یک حالت مریضی پیش آمده. مزرعه گندم به گفته مردم عام سرخی گرفته است ولی ازچندین راه

بیشتر بخوانید