ادویه جات زراعتی غرض کنترول امراض وافات نباتی

ادویه جات زراعتی غرض کنترول امراض وافات نباتی

اینک نام یکتعداد از ادویه جات زراعتی غرض کنترول امراض وافات نباتی استفاده میگردد ودربازار قابل دسترس است ونیز خطر کمتر محیط زیست دارد باذکر نوع آفت واندازه دوز مصرف ان مختصرآ تشریح داده شده است. دهاقین وباغداران درصورت ضرورت میتواند استفاده نماید نکات مهم: دروقت دواپاشی لباس تحفظی داشته باشد درهوای درجه حرارت گرم باشد دواپاشی نکنید دروقت دوپاشی خوردن نوشیدن جدا جلوگیری شود درختم دواپاشی حمام بگیرید حفظالصحه را مرعات نماید . صحت ثروت است.   

رود نیل+ منکوزیب قارچ کش

برای امراض قارچی از قبیل داغ برگ میوه سبزی جات تاک انگور وغیره اندازه استعمال ۲گرام درفی لیتراب استفاده گردد. 

میتاکسیل + منکوزیب قارچ کش سیستمیک 

جهت کنترول امراض قارچی خاکزی از قبیل پوسیدهگی خربوزه سبزیجات تاک انگور وغیره نباتات مورد استفاده قرارمیگیرد برعلاوه جهت تداوی بذری خربوزه وقایه پوسیده گی ریشه نتجه خوب میدهد 

تبکونازول مایع قارچ کش 

علیه بلایت وقتینه وپسینه ،پوسیده ریشه 

،داغ برگها، آتشک ،بلایت آتشی،پژمرد 

گی شفتالو،وغیره اندازه استعمال یک گرام درفی لیتراب 

زینب پودر قارچ کش 

برای کنترول امراض قارچی از قبیل پوسیده گی داغ برگ ها سبزیجات ومیوه جات اندازه استعمال ۲گرام درفی لیتراب  

علیه ضد عفونی کردن تخم غلجات به کارمیرود 

قارچ کش 

منکوزیب قارچ کش سیستمیک

برای کنترول امراض قارچی از قبیل پوسیده گی های ریشه خبربوزه وسبزیجات ومیوه جات تاک های انگور وغیره مورد استفاده قرارمیگرد اندازه استعمال ۲ گرام درفی لیتراب استفاده قرارگیرد

ویتبل سلفر قارچ کش 

2-3grدریک لیتراب

علیه پیچ خوردگی برگ شفتالو،جرب سیب ،ناک،قرغنه تاک وغیره به کارمیرود قابل توجه درجه بالاتراز ۳۵ درجه استفاده نگرده برگ را تخریب میکند . 

کاپراوکسی کلوراید پودر قارچ کش غیر سیستمیک 

2-3gr دریک لیتر آب 

علیه امراض قارچی ،خاکسترک،پیچ خوردگی برگ شفتالو وغیره 

منکوزیب قارچ کش حفاظتی 

علیه امراض قارچی استفاده میشود مانند خاکسترک تاک ،سیب، مرسل سبزیجات میوه جات قبل شیوع مرض استفاده وقایه وی کارمیکند وغیره اندازه استعمال ۲ گرام درفی لیتراب استفاده گردد. 

پودر سلفر قارچ کش وقایه وی  

بشکل پودر استعمال میگرددبالای تاک انگور برای کنترول خاکسترک تاک انگور دروقت قبل از گل ودروقت غوره سه مرحله با وقفه ۱۵ روزه  

علیه امراض قارچی استفاده میشود 

انتراکول قارچ کش پودر 

علیه جرب سیب پوسیده گی ها سبزیجات ومیوه جات مورد استفاده قرا میگرد اندازه استعمال ۲ گرام درفی لیتراب استفاده گردد.

امیدا کلوپراید پودر ومایع سیستمیک حشره کش

دوگرام درفی لیتراب ویا دو سی سی درلیتراب 

علیه کنترول شپشک های نباتی وکنه های نباتی استعمال میشود ودروقت پختگی میوه استفاده نشود به صحت انسان خطر دارد حد ۲۱ روز خورده نشود در صورتیکه استفاده گردد 

کانفیدور مایع سیستمیک حشره کش

دوسی سی درفی لیتراب استفاده شود 

علیه شپشکهای نباتی وشپشکهای آردی وکرمها ها دروقت پختگی میوه سبزیجات کمتراستفاده گردد اگر شود سه هفته خوردن ان جایز نیست . 

دایمیتوات حشره کش سیستمیک

دوسی سی درفی لیتراب استفاده شود 

علیه شپشکهای نباتی وشپشکهای آردی وکرمها ها دروقت پختگی میوه سبزیجات کمتراستفاده گردد اگر شود سه هفته خوردن ان جایز نیست. 

فوستاکسین تابلیت حشرات گدام ها 

درگدامهای غله جات استعمال میگردد دریک مترمکعب ۲الی ۳ تابلیت استفاده گردد فومگیشن شود 

سایپر مترین حشره کش 

یک الا یکنیم سی سی دریک لیتر 

آب تعین شده است 

علیه شپشکهای نباتی ،شکرک ،انوع ملخها ،انواع کفشکها ،آفات مکنده شیره خوارساقه وغیره استعمال میشود 

حشره کش 

Dnadiam 

دانادیم 

حشره کش 

علیه ملخها ،شپشکها وغیره استعمال میشود 

یکنیم الا دوسی سی دریک لیتر 

آب 

دلتامترین ای سی حشره کش غیرسیستمیک و تماسی 

حشره کش 

علیه شپشک نباتی مانند شفتالو ،زردالو،مورپت، وغیره 

یک الا یکنیم سی سی دریک 

لیتراب 

دیپترکس

Depterex 

حشره کش 

علیه کرم های ریشه خوار و کرم مغزخوارسیب ،بهی ،ناک،زردآلومورپت دار وغیره 

یک تا دوگرام دریک لیتراب 

سوپرتاپ

Super top (16) 

حشره کش 

به درجه اول علیه آفات دهن جونده بکارمیرود 

یک الا یکنیم کیلوگیرام دریک هکتاربکارمیرود 

Sypermetawat 

حشره کش 

برای ازبین بردن ترپس پیاز،بادنجان رومی ،درختان میوه کاهو،نخد ،لوبیا،مگس سفید درمزرع پالیز،کفشک گندم درمزارع پخته وغیره استعمال میشود 

يك الي يكنيم گرام دريك ليتر آب براي آفات زميني بكارميرود 

دملین دایفلوبنزوران

Dmeline 

حشره کش 

علیه ملخها ،کفشک گندم ،شپشکهای نباتی درمزارع پخته غلات ،سبزیجات ودرختان میوه 

یک الا یکنیم سی سی دریک لیتر آب 

پودر سیوین

Carbaryl sevin 

حشره کش 

علیه کرمهای زمینی ریشه درختان ویا گندم ،شپشکهای نباتی درمزارع غلات ،سبزیجات ودرختان میوه استفاده میشود 

دریک کیلو پودر همرای ۶ کیلوخاک میده مخلوط استعمال بعدآابیاری گردد ویا ۲گرام درفی لیتراب دواپاشی گردد 

ابامکتین حشره کش وکنه کش  

علیه کرم تخم خوارسیب وشفتالوکفشک گندم ،انواع ملخها ،شپشکهای مورپت داروغیره 

دوتاسی گرام دریک لیترآب 

ملاتیون

Malathion 

حشره کش 

حشره کش وکنه کش موثربوده درباغات میوه، مزارع سبزیجات استعمال میشود 

یک الا یکنیم سی سی دریک لیترآب 

سوپرتاپ 

Sypermetren 

حشره کش 

علیه شپشکهای نباتی وغیره استعمال میگردد 

یک الا یکنیم سی سی دریک لیتر آب 

لارسبین

Larsben 

حشره کش 

علیه کرمهای لشکری وقطع کننده استعمال میشود 

یکنیم الادوسی سی دریک 

لیتراب 

فونوریت 

Fonoriret 

حشره کش 

علیه شپشکهای خونی وحشره سپردار استعمال میگردد 

نیم الا یک سی سی دریک 

لیترآب 

دینادیول 

Dinadiol 

حشره کش 

علیه شپشکها کرمهای نباتی وغیره استعمال میشود 

یکنیم سی سی دریک لیترآب 

تو فور دی

گیاه گش پهن برگ 

2-4 D 

گیاه کش 

herbicide 

علیه گیاه هرزه پن برگ گندم استعمال میشود 

۴ سی سی دریک لیتر آب 

پوماگراس

گیاه کش سوزنی برگ وپهن برگ 

Pumagrass 

گیاه کش 

علیه گیاهان هرزه پهن برگ درمزارع گندم وجو استعمال میگردد 

چهارسی سی دریک لیت ر آب 

دیکلوفوپ

Diclophop 

گیاه کش 

علیه جودردم اسپ ودیگرسوزنی برگان استعمال میشود 

دونیم لیردریک هکتارزمین است 

تاپیک پودری

گیاه کش سوزنی برگ جودر گندم 

گیاه کش 

علیه باریک برگان پهن برگان مزارع گندم استفاده میشود 

دونیم لیتر دریک هکتارزمین

اتلانتیس

گیاه کش پهن برگ وسوزنی برگان مزارع گندم نتیجه خوب داده است یک قطی دوا همرای ۸۰ لیتر اب استفاده گردد.

پوجنگ

گیاکش پهن برگسوزنی جودر گندم 

گیاه کش 

درمزارع گندم جودر پهن برگان را کنترول میکند. 

گلایفوسیت

گیاه کش قبل از کشت استفاده گردد 

گیاه کش گلم جمع درمجموه گیاه را ازبین میبرد تخم گیاه را نیز ازبین میبرد به این خاطر قبل از کشت ۴۰ روز قبل استفاده گردد

زنگ فاسفیت پودر 

Zinc phosphide 

موش کش  

موشهای مضره را کنترول میکند 

50گرادریک کیلو تعمه انداخته شود . 

Aluminum phosphide 

موش کش 

علیه موشهای خانگی صهرائی وغییره استعمال میشود 

به قسم طعمه انداخته ميشود 

دایکوفال

Dicofol 

کنه کش 

علیه موش صهرائی وگدام های غله جات استفاده میشود 

یک تا دوسی سی دریک لیتر آب است . 

تیل هرفصل مایع 

علیه شپشک ها و کنه های نباتی استعمال میشود ۵الی ۱۰ سی سی درفی لیتراب استعمال گردد

ویتاواکس + تیرام 

قارچ کش 

جهت ضد عفونیتداوی بذری تخم ها ، بیماری قارچی سیاقاق وغیره استفاده میشود زمان مصرف قبل ازکشت استعمال میگددرکیلوگیرام تخم ۲الی ۳ گرام استفاده گردد

نیورون کنه کش 

علیه کنه هآی نباتی ۲ سی سی دریک لیتراب اسافاده گردد.

پنکه نازول قارچ کش سیستمک

عیه کنترول امرا خاکسترک تاک انگور گل مرسل سیب بهی وغیره اندازه استعمال یک سی سی درفی لیتر اب استفاده گردد. 

هکذا کونازول

همچنان خاکسترک تاک انگور استفاده میگردد. یک سی سی درفی لیتراب استفاده گردد 

کوپراویت قارچکش 

عیله کنترول امراض قرغنه تاک انگور و جرب سیب وغیره اندازه استعمال ۲الی ۳ گرام درفی لیتراب استفاده گردد سه مراتبه تکرار به وقفه یک هفته .