تیزابی کشمیش څه ډول جوړیږی؟ 

تیزابی کشمیش څه ډول جوړیږی؟ 

در 1000 کیلوګرامه یا یوټن رسیدلو یا پاخه شویو انګوروڅخه دتیزابی کشمیشو جوړولو لپاره لاندی موادو ته اړتیا ده : 

 ١. کشمیشی انګور 1000 کیلو ګرامه

٢. روغن سبزه 1 لیټر 

٣. پوتاشیم کاربونیټ 2.5 کیلوګرامه 

٤. پاکی او روڼی تړمی اوبه 50 لیټره.

دکار طریقه: 

لمړی په یوه بیرل کی 50 لیټره پاکی تړمی اوبه واچوی اودیوه لرګی په مرسته یی ښه سره ګډکړی.

وروسته دغه بیرل ته 1 یو لیټرروغن سبزه ورواچوی اواوبه یی ښی ولړی ترڅو محلول شیر چایی رنګ غوره کړی.

تیارشوی پاخه انګور د 30 ثانیو لپاره په دغه محلول کی غوته کړی.

له تیزابی محلول څخه راایستل شوی انګور کشمیش خانی یا مناته انتقال کړی اوهلته یی وچ کړی.

دروغن سبزه ګټی: 

١. دانګورو دتوریدو څخه مخنیوی کوی.

٢. دانګورو په دانوکی دژورودرزونو درامنځته کیدو او سپیرغوږی مخنیوی کوی.

٣. دوچیدو مودی دراکموالی سبب ګرځی.

٤. لاسته راغلی کشمیش د کیفیت ، شفافیت اورنګ له نظره د روغن سبزه څخه پرته وچ شویو کشمیشو په پرتله غوره وی.