سرخی مزارع گندم

سرخی مزارع گندم

منظورشما ازاین تصویر این است که درمزارع گندم یک حالت مریضی پیش آمده.

مزرعه گندم به گفته مردم عام سرخی گرفته است ولی ازچندین راه میتوانیدشما ازاین مرض جلوگیری نماید.

  1. ازآبیاری زیادجلوگیری نماید
  2. ازاستفاده کودهای نایتروجن دارخودداری نماید مانند کودسفید
  3. استفاده ازادویه قارچ کوش بنام پروپیکونازول

پروپیکونازول شرکت بهاورشیمی ایرانی برای سرخی گندم 2 سی سی دریک لیترآب