مشکل این درخت چیست؟

مشکل این درخت چیست؟

نیل طوطیا 1 حصه

چونه 2 حصه

تیل شرشم 3 حصه

مرحم بسازید و این مرحم را در جاهایی که پست داده بزنید