استفاده از کود NPK در سبزیجات گلخانه ای

استفاده از کود NPK در سبزیجات گلخانه ای

نیتروژن، فسفر و پتاشیم(پتاسیم) از عناصر پر مصرف در سبزیجات بوده که در تمام مراحل رشد و نمو گیاهان به این کود نیازمند می باشد.
کود NPK یک کود تابستانی بوده که در رشد و نموی گیاه کمک کرده و سریعا بصورت محلول در آب سبزیجات جذب می کند.
نیتروجن(نیتروژن): یک عنصر ضروری بوده که باعث تسریع در رشد و نموی گیاه می شود و موجودیت نیتروژن در قندها، امینو اسید ها الزامی می باشد. پس از عنصر نیتروژن در مرحله رشد به نسبت بیشتر استفاده می شود.
فسفر: نیز یکی از عناصر ضروری بوده و برای رشد گیاه کمک می کند.
پتاسیم: عموما در زمان که سبزیجات یا میوجات در مرحله میوه دهی رسیدن به نسبت بیشتر استفاده می شود، چون موجودیت پتاسیم باعث بهتر شدن اندازه و طعم میوجات می گردد.
نسبت NPK که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند20.20.20 می باشد. ولی از نسبت های دیگر نیز می توان استفاده کرد.