مراحل آبیاری بعد از کاشت گندم 

مراحل آبیاری بعد از کاشت گندم 
  • مرحله جوانه زدن (خاک آب)
  • مرحله پنجه دادن(پنجه آب)
  • مرحله ساقه رفتن (ساقاب)
  • مرحله سنبله رفتن(خوشه اب)
  • مرحله گل رفتن(گل آب)
  • مرحله دانه بستن (دان آب)

تعداد دفعات آبیاری گندم بین 5 تا 8 بار متغیر است. معمولا دو نوبت آن در خزان و متباقی در بهار و اوایل تابستان می باشد.

اولین آبیاری مزرعه گندم که بنام ( خاک آب ) نامیده می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به منظور بالا بردن درصد سبز مزرعه و یکنواختی آن آب باید در زمین به آهسته گی جریان داشته باشد. و تا سیاه شدن پشته ها و جذب آب بوسیله خاک که حدود 20-24 ساعت طول می کشد ادامه یابد. 

در اراضی رسی در صورتی که خطر سله بستن زمین وجود داشته باشد، باید آبیاری دوم ( پنجه آب ) به فاصله 15 روز بعد از اولین آبیاری در صورت عدم بارندگی انجام شود.

با کاهش درجه حرارت محیط و فرا رسیدن سرما که خطر یخبندان در شب فرا می رسد از آبیاری مزرعه باید اجتناب نمود.

با توجه به اینکه گندم در مرحله ساقه رفتن و تشکیل خوشه حداکثر سرعت رشد را داشته و نیاز به آب و موادغذایی دارد باید نیازهای غذایی آن نیز تآمین گردد.

این آبیاری ( ساقاب ) تآثیر فراوانی در افزایش تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد سنبلچه در هر سنبله داشته و باعث افزایش عملکرد می گردد.

آبیاری مرحله دانه بستن از نظر انتقال مواد غذایی از برگها به دانه و در نتیجه افزایش وزن هزار دانه و عملکرد اهمیت فوق العاده ای دارد.

در اراضی که محدودیت آب آبیاری در مراحل آخر رشد وجود دارد با کشت ارقام زودرس در تاریخ مناسب و یا حتی ز میتوان آب آبیاری آخر را صرفه جویی کرد.